Komplexná vonkajšia rekonštrukcia Kostola sv. Mikuláša je vo finálnej fáze

Veza po obnove

Najvýznamnejšia dominanta historického námestia mesta Stará Ľubovňa mení svoju podobu. Vonkajšia rekonštrukcia kostola, ktorá v týchto dňoch vrcholí, prispeje k obnove a zachovaniu jeho historicko-kultúrneho a spoločenského významu. 

Dominantou mesta Stará Ľubovňa je rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša, ktorý pochádza z obdobia okolo roku 1280. V rámci historického námestia predstavuje jednu z najkrajších národných kultúrnych pamiatok. Podľa farskej kroniky v roku 1112 spolu s farou vyhorel, počas nasledujúcich rokov prešiel viacerými menšími či väčšími prestavbami a rekonštrukciami. Tá posledná a pomerne rozsiahla sa začala vo februári 2020 a zmenila jeho vzhľad.

O významnej historickej hodnote kostola svedčí množstvo nálezov nedávnej obnovy. Prvý významný objav bol odkrytý reštaurátormi v roku 2016. Išlo o stredovekú fresku na severnej strane presbytéria. Okrem  reštaurátorských a architektonicko-historických  výskumov prebiehal v roku 2018 v kostole aj archeologický výskum. Nájdené, preskúmané a zdokumentované boli krypty doposiaľ známe len z archívnych materiálov. Objavené boli aj tri hroby a základové murivá preukazujúce jednotlivé stavebné etapy kostola. Pomocou georadarového prieskumu a videoinšpekcie kostola, ktorou sa skúmali  dutiny v podlahách, sa našlo  niekoľko krýpt. V jednej z nich sa uskutočnil aj záznam videokamerou, ďalšia bude v tomto roku sprístupnená verejnosti.

O rok neskôr, v roku 2019, boli obnovené fresky vo víťaznom oblúku, teda oblúku medzi loďou a svätyňou kostola. Práce opäť pokračovali vo februári 2020, kedy sa začala obnova exteriéru, kde sa použilo vyše 2 000 m2 lešenia. Jedným zo zaujímavých objavov vonkajšej rekonštrukcie, po odstránení ciferníka hodín na veži, bolo odhalenie pôvodných ciferníkov namaľovaných na fasáde. Komplexná obnova exteriéru zahŕňala výmenu strechy, obnovu fasády a vstupu do krypty, výmenu kamenných ostení okolo dvier a tiež opravu zvonov. Boli vymenené okná, vitráže sú momentálne uskladnené v priestoroch farskej budovy a budú osadené späť pri rekonštrukcii interiéru kostola. Jednotlivé práce prebiehali pod dozorom Krajského pamiatkového úradu a v týchto dňoch sa dostávajú do finálnej podoby. 

Celkové náklady na rekonštrukciu kostola presiahli 420 000 €, pričom farnosť získala vďaka schválenému projektu dotáciu vo výške 85 000 €. Mesto Stará Ľubovňa prispelo sumou 4 000 €, zvyšok nákladov bol financovaný z vlastných zdrojov získaných v podobe milodarov, zbierok či príjmov z predaja pozemkov. Cieľom tejto pomerne náročnej obnovy bolo ukázať obyvateľom, ale aj návštevníkom pôvodný historický vzhľad Kostola sv. Mikuláša a zároveň prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva v Starej Ľubovni. Odhalenie krýpt a historických fresiek pre verejnosť môže prilákať aj množstvo nových návštevníkov, a tým prispieť aj k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Od 1. 8. 2020 bude možné navštíviť kostol so sprievodcom, je potrebné sa vopred nahlásiť na e-mailovej adrese info@visitspis.sk alebo v Dome ľubovnianskeho mešťana. Cena vstupného (2,00 €/dospelá osoba, 1,00 €/dieťa) je symbolickým príspevkom na rekonštrukciu kostola. Jeden deň naozaj nestačí! 

Aktuálne články