Výberové konanie na pozíciu výkonného riaditeľa OOCR

vyberove-konanie

OOCR SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

VÝKONNÝ RIADITEĽ OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU

Kvalifikačné a osobitné predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície:

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • znalosti a najmenej 3-ročná prax z oblasti cestovného ruchu, marketingu a obchodu
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej tvorivej ale aj tímovej práce
 • znalosť legislatívy v oblasti cestovného ruchu (zákon č.91/2010 Z.z.)
 • prezentačné zručnosti (prezentácia pred klientami a potenciálnymi obchodnými partnermi na výstavách cestovného ruchu ako aj individuálnych a skupinových rokovaniach, prezentácia v médiách)
 • práca s PC (Word, Excel, Powerpoint), práca v grafickom programe výhodou
  znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk) na komunikačnej úrovni
 • znalosť regiónu Severného Spiša a Pienin
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • vodičský preukaz skupiny B

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • tvorba a realizácia koncepcie cestovného ruchu OOCR Severný Spiš – Pieniny
  tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu OOCR Severný Spiš – Pieniny
 • prezentácia OOCR Severný Spiš – Pieniny na výstavách cestovného ruchu, podujatiach, konferenciách a pod.
 • v spolupráci s členmi oblastnej organizácie vypracovávať a realizovať ročný plán aktivít
 • príprava rozpočtu organizácie a stratégie získavania a čerpania finančných prostriedkov
 • zabezpečovanie vzdelávacích a informačných aktivít
 • práca na príprave a realizácii projektov z fondov EÚ zameraných na podporu cestovného ruchu, resp. z iných dotačných a grantových schém
 • aktualizácia internetovej stránky www.visitspis.sk
 • prezentácia na sociálnych sieťach
 • tvorba nových produktov cestovného ruchu v rámci OOCR a s tým súvisiace aktivity
 • budovanie mediálnych vzťahov a medzinárodných vzťahov
 • zodpovednosť za plnenie plánu činnosti ako po obsahovej aj finančnej stránke
 • zodpovednosť za výsledky činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny

 

Uchádzači o zaradenie do výberového konania doložia:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s písomným súhlasom s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
 • vypracovaná koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne Severný Spiš – Pieniny (max. 3 strany formátu A4)
 • vlastný návrh marketingových aktivít zameraných na rozvoj CR (max.1 strana formátu A4)
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • prehľad o doterajšej praxi

 

Platové ohodnotenie a benefity práce

Výška základnej zložky mzdy na pozíciu výkonného riaditeľa je od 1 000 EUR do 1 200 EUR mesačne brutto v závislosti od kvalifikačných predpokladov, doterajšej praxe a pod.

Možnosť cestovať do okolitých krajín
Flexibilný pracovný čas
Množstvo ďalších benefitov

Predpokladaný termín výberového konania: 27.2.2020 v dopoludňajších hodinách (čas a miesto sa upresnia a oznámia uchádzačovi telefonicky)

Predpokladaný termín nástupu do práce: dohodou
Uchádzači doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej

 

„Výberové konanie – Výkonný riaditeľ OOCR SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY NEOTVÁRAŤ“

na adresu:

OOCR SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY
Obchodná č. 1
064 01 Stará Ľubovňa

alebo e-mailom:

na info@visitspis.sk
najneskôr do 26.02.2020 do 10.00 h.

Mary Ann Gurega
Predseda predstavenstva OOCR Severný Spiš – Pieniny

Aktuálne články