Sčítanie obyvateľov 2021 „Aká je vaša národnosť?“ …nezabudli sme na svoje korene

Dni nemeckej kultúry 2016

Región severný Spiš-Pieniny

Rusíni, Gorali, Poliaci, Židia, Rómovia, karpatskí Nemci a Slováci – národy a národnosti, hrdí na svoje korene sformovali a aj naďalej formujú  región, ktorý je príznačný práve svojou multikulturalitou. Po stáročia žijú vedľa seba vo vzájomnom porozumení a rešpekte, uchovávajúc si v srdciach i rukách dedičstvo predkov.

Nemecká menšina bola prítomná v obciach ako je Hniezdne, Podolínec, Ružbachy, Lomnička a Chmeľnica, ktorá je aj v súčasnosti známa ako rázovitá obec dbajúca na zachovanie nemeckých tradícií, nárečia a folklóru.

Rusíni alebo Rutheni osídľujú územie v rámci valaskej kolonizácie v 14. – 17. storočí. Rusínov možno stretnúť pri návšteve obcí Jarabina, Kamienka, Litmanová, Čirč, Jakubany či mnohých iných obcí regiónu severného Spiša. V roku 1991 boli Rusíni na Slovensku akceptovaní ako samostatná národnostná menšina, pričom v roku 1995 bol rusínsky jazyk kodifikovaný ako spisovný jazyk na Slovensku.

Rómovia tvoria neodmysliteľnú súčasť obyvateľstva na Spiši, keďže išlo o prvý z regiónov Slovenska, ktoré začali osídľovať. Neobývali územie kompaktne, žili v zhode s ostatným majoritným obyvateľstvom, a tak namiesto kultúrnej izolácie dochádzalo k vzájomnému ovplyvňovaniu.

Etnická identifikácia Goralov vyvolávala od 19. storočia rozdielne postoje na slovenskej i poľskej strane. Na Slovensku sú Gorali považovaní za Slovákov, ktorých tradičná kultúra predstavuje slovensko-poľské kultúrne pásmo.

Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991 bolo posledným československým sčítaním, ako aj posledným sčítaním v 20. storočí. Jeho význam je znásobený aj tým, že zachytáva historický predel v spoločensko-ekonomickom vývoji Slovenskej republiky.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bolo výnimočné aj tým, že po prvý raz v histórii si obyvatelia mohli vybrať, či sčítacie formuláre vyplnia v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.

Sčítanie obyvateľov 2021 znamenalo odklon od tradičnej formy. Jeho realizácii predchádzala náročná koncepčná a metodická príprava, išlo o prvé plne elektronické a prvé integrované sčítanie v SR.

Obyvatelia Slovenska mali po prvýkrát v histórii možnosť uviesť príslušnosť k ďalšej národnosti. Z údajov by sme sa mali dozvedieť, koľko ľudí má na Slovensku viacnásobnú národnú identitu.

Celkovo sa na úrovni celej republiky k ďalšej národnosti prihlásilo 306,2 tisíca obyvateľov, tzn. 5,6 % obyvateľstva s trvalým pobytom.

Ako ďalšiu národnosť uviedlo slovenskú národnosť 55,5 tisíca obyvateľov, rusínsku 39,8 tisíca obyvateľov, maďarskú 34,1 tisíca obyvateľov, rómsku 89-tisíc obyvateľov, českú 16,7 tisíca obyvateľov. V prípade rómskej a rusínskej národnosti sú vyššie početnosti v ďalšej národnosti.

 

Štruktúra obyvateľov podľa národnosti v okrese Stará Ľubovňa k 1. 1. 2021

Spolu: 52 968 (r. 2011: 52 866)

V tabuľke vedie národnosť slovenská: 45 720 (r. 2011: 41 436), nasleduje rusínska: 2 816 (r. 2011: 3 494), rómska: 1 528 (r. 2011: 4 243), ukrajinská: 181 (r. 2011: 229), nemecká: 107 (r. 2011: 218), česká: 101 (r. 2011: 126) a maďarská: 25 (r. 2011: 22), ostatné: 173 (r. 2011: 37), nezistená: 2 317 (r. 2011: 2 949).

Štruktúra obyvateľov podľa ďalšej národnosti v okrese Stará Ľubovňa k 1. 1. 2021

Spolu: 12 379

V tejto tabuľke prevláda rusínska národnosť uvedená ako ďalšia národnosť s počtom obyvateľov:        4 542, nasleduje národnosť rómska: 3 860, slovenská: 1 068, nemecká: 278, poľská: 113 a česká: 85, ostatné: 2 472, nezistená: 2 197.

Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 2011 - Východné Slovensko (Košický a Prešovský kraj)

Viac informácii a podrobnejšie výsledky nájdete na webovej stránke SODB2021 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (scitanie.sk), kde sa budú výsledky priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Aktuálne články